Lesaanbod

De methode 'Worden wie je bent'

Wij zien het als een taak van de school om kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en betrokken wereldburgers van de Nederlandse samenleving. Hierbij maken we gebruik van de methode “ Worden wie je bent” waarin basiswaarden van burgerschap en zelfreflectie centraal staat. "Worden wie je bent" is een volledige godsdienstmethode voor het basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8. Het doel van deze methode is om bij te dragen aan de godsdienstige, culturele en maatschappelijke vorming van het kind. De methode omvat lessen waarmee kinderen kennis en inzicht verwerven over de islam, met een focus op het ontwikkelen van een duidelijk godsbesef. Dit is in lijn met de Quran, waar Allah aanspoort om aan Hem te denken en Hem te kennen. 'Worden wie je bent' behandelt onder andere de profeten (vrede zij met hen) en boeken die Allah heeft gestuurd als voorbeelden in Tawḥid (eenheid in geloofsaanbidding) en Akhlaaq (islamitische gedragsregels). De lessen, van groep 1 tot en met groep 8, dragen een pedagogische boodschap uit waarin kinderen worden aangemoedigd een positief zelfbeeld te ontwikkelen en rechtvaardig met hun omgeving om te gaan. Ook wordt aandacht besteed aan andere denkbeelden in de samenleving en hoe hier respectvol mee om te gaan. Zeker omdat we leven in een multireligieuze maatschappij waarin leerlingen op een dagelijkse basis in contact komen met mensen die op hun manier anders denken.

Cookie instellingen