Verlofregeling

Hoe kunt u verlof aanvragen voor uw kind?

Kinderen zijn in de regel verplicht om elke dag naar school te gaan. Bij specifieke bijzondere omstandigheden kan er verlof of vrijstelling worden aangevraagd. Kinderen hoeven dan voor één dag of een beperkt aantal dagen niet naar school.  Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden en deze beslist of proces-verbaal wordt opgemaakt.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind recht op verlof heeft. Verlof voor vakanties/bruiloften/etc. moet uitsluitend 8 weken van te voren aangevraagd zijn. (Alle andere aanvragen die niet voldoen aan deze criteria wordt niet in behandeling genomen). Bij de aanvraag dient u als ouder een geldig bewijs als bijlage in te leveren. Alle verlofaanvragen gaan via een verlofformulier van de gemeente Rotterdam, deze kunt u bij de administratie van de school verkrijgen.

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de kinderen liggen. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.

Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord. Meer informatie hierover vindt u op de site van Bureau Leerplicht: www.rotterdam.nl/leerplicht.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden en deze beslist of proces-verbaal wordt opgemaakt.
 
Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
Cookie instellingen