Zorg en Onderwijs

Onze zorgstructuur

Onze zorgstructuur is gebaseerd op een handelingsgerichte en planmatige aanpak, waarbij we rekening houden met de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling.
 

Intern begeleider

De leerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg aan een leerling, met ondersteuning van de Intern Begeleider en de school maatschappelijk werker. Waar nodig worden externe professionals ingeschakeld, zoals een schoolarts of een ambulante begeleider.

De Intern Begeleider (IB-er) ondersteunt leerkrachten in het bieden van hulp aan leerlingen, bewaakt de leerlingenzorg, begeleidt leerkrachten in het onderwijsproces en fungeert als vraagbaak voor praktische hulp. Indien meer ondersteuning nodig blijkt voor een kind, kan de Intern Begeleider een kind doorverwijzen naar Passend Primair Onderwijs of de ouders naar Sociaalmaatschappelijk Werk(st)er.

 

Ziekteverzuim en Ondersteuning

Bij ziekteverzuim kan de school in overleg met het Centrum voor Jeugd en Gezien (hierna: CJG) extra aandacht besteden aan kinderen die langdurig ziek zijn, om de impact op schoolprestaties en welzijn te minimaliseren.
 

Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG)

Het CJG biedt ondersteuning en nodigt ouders uit voor periodieke controles en vaccinaties, terwijl de school en CJG nauw samenwerken om de gezondheid en ontwikkeling van het kind te waarborgen. Het CJG fungeert als een centrale plek voor ouders, verzorgers, kinderen en professionals voor vragen over gezondheid, opvoeding en verzorging, en biedt indien nodig advies en ondersteuning. Voor verdere informatie hierover en contactgegevens verwijzen we naar de website van CJG: www.cjgrijnmond.nl.
 

Jeugdverpleegkundige en Jeugdarts

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van CJG zien kinderen op school of op het CJG. Ze meten, wegen, voeren lichamelijke onderzoeken uit en bespreken vragen met ouders, waarbij de school en het CJG samenwerken voor een holistische benadering.
 

Rotterdamse Meldcode en SISA

Ibn-i-Sina volgt de Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en participeert in het Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA) om samenwerking tussen hulpverleners te optimaliseren.
 
 
 
 
Cookie instellingen